Hiilijalanjälki hallintaan

1

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sisältyy kotitalousopetuksen aihekokonaisuuksiin. Tähän kytkeytyy kiinteästi myös kuluttajakasvatus: ”Hyvin suunniteltu kotitalousopetus antaa oppijalle konkreettisia keinoja niin oman talouden hoitoon, kestäviin valintoihin kuin kansalaisena vaikuttamiseenkin” (edu.fi). Kodin arkiset ruokavalinnat, kodinhoito, tekstiilihuolto ja kulutusvalinnat vaikuttavat paitsi omaan hyvinvointiin ja talouteemme, myös ympäristöön ja muihin ihmisiin.

Hiilijalanjälki on yksi mittari, jolla arjen valintojen ja elämäntapojen vaikutuksia ympäristöön voidaan tarkastella. Se kertoo tietyn tuotteen, palvelun tai esimerkiksi elämäntavan kasvihuonekaasupäästöistä. Kasvihuonekaasupäästöjen kiihdyttämä ilmastonmuutos on paitsi ympäristöongelma, myös yhteiskunnallinen ja inhimillinen kysymys. Hiilijalanjäljissä on kansakuntien välillä moninkertaiset erot, jotka kertovat kulutuksen ja tuotannon jakautumisesta maailmassa Voimistuvan kasvihuoneilmiön vaikutukset kuitenkin koetaan maailmanlaajuisesti riippumatta alueen asukkaiden hiilijalanjäljestä.
Omien valintojen hiilijalanjälki kytkee omat toimet osaksi maailmanlaajuista ympäristömuutosta ja siitä johtuvia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kohtuullinen hiilijalanjälki kulkee usein käsi kädessä taloudellisen ja terveellisen arjen kanssa. Energian säästeliäs käyttö, kulutuksen kohtuullisuus, kasvispainotteinen ruoka sekä kävely ja pyöräily lyhyillä matkoilla auttavat pienentämään omaa hiilijalanjälkeä. Miten valintojen vaikutusta hiilijalanjälkeen voi tarkastella?

Hiilijalanjälkilaskuri Ilmastodieetti.fi

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuottama, kansalaisille suunnattu Ilmastodieetti.fi on verkossa toimiva laskuri, jolla voi arvioida oman asumisen, liikkumisen, ruoan ja kulutuksen hiilijalanjälkeä. Ilmastodieetin tarkoituksena on auttaa kansalaisia tunnistamaan, mistä päästöt omassa arjessa syntyvät, miten niitä voisi pienentää ja mistä lisätietoa löytyy. Laskuri julkaistiin vuonna 2010 ja sitä on käytetty jo yli 50 000 kertaa.
Laskuriin syötetään tietoja kodin energiankulutuksesta, kulutusmenoista, omista ruokavalinnoista sekä liikkumisesta. Koska tarkkoja tietoja esimerkiksi omasta sähkölaskusta voi olla vaikea muistaa ja tietää, laskuri auttaa ja ehdottaa arvioita kulutustiedoista perustuen asunnon tyyppiin, kokoon ja lukuisiin tilastotietoihin. Näin laskurin käytössä pääse helposti alkuun ja rekisteröityneet käyttäjät voivat palata tarkentamaan omaa laskelmaansa myöhemmin kun tarvittavat tiedot ovat käsillä.
Laskurin avulla voi myös vertailla valintojen vaikutuksia hiilijalanjälkeen. Päästövähennysten kannalta on tärkeää erottaa vaikuttavat valinnat vähemmän merkityksellisistä ja kiinnittää huomio sinne, missä hiilijalanjälkeä voidaan vähentää paljon. Useimmiten suurimmat muutokset liittyvät kodin lämmitykseen, sähkönkäyttöön sekä liikkumiseen.
Ilmastodieetti havainnollistaa erilaisten elämäntapojen ja kulutustottumusten eroja. Oheisessa kuvassa on kolmen kuvitteellisen mutta tavallista elämää viettävien suomalaisten Ilmastodieetillä laskettu hiilijalanjälki. Erot syntyvät asunnon koosta ja energiankäytöstä kotona, liikkumistavoista ja erityisesti henkilöauton käytöstä sekä pitkistä lomamatkoista, tavaroihin ja palveluihin käytetystä rahamäärästä sekä ruokavalinnoista.

Kuluttajakasvatus ja hiilijalanjälki

Kotitalousopetuksen näkökulmasta oman kodin energiankulutuksen tai kulutusmenojen selvittäminen on hyödyllistä. Ne havahduttavat oppilaan huomaamaan, kuinka paljonko sähköä oikeastaan kuluu, paljonko minä ja perheeni käytämme rahaa erilaisiin tavaroihin ja palveluihin.
Laskurista voi halutessaan poimia myös vain yhden teeman, esimerkiksi kodin sähkönkulutuksen, johon kerralla perehdytään. Kulutustietoja on nykyään helppoa tarkastella jopa tuntikohtaisesti sähköyhtiöiden tarjoamien nettipalveluiden avulla. Esimerkiksi Helsingin energialla on Sävel+ -niminen verkkopalvelu ja vastaavia löytyy myös muilta sähköyhtiöiltä.
Sähkö ja lämpö ovat arjessa näkymättömiä, toisin kuin monet muut mutta usein vähemmän merkitykselliset kulutuksen sivutuotteet. Esimerkiksi elintarvikkeiden pakkausjätteet näkyvät konkreettisesti arjessa ja usein niitä pidetään suurena ympäristökuormituksen aiheuttajana. Suuri osa kasvihuonekaasupäästöistä ja muista ympäristövaikutuksista syntyy kuitenkin kaukana kuluttajista, jolloin niitä ei helposti tule ajatelleeksi. Näin on myös elintarvikkeiden tapauksessa.

Laskurin käyttö kestävän kehityksen opetuksessa
Ilmastodieetti-laskuri osoittaa esimerkiksi, kuinka suuri osa hiilijalanjäljestämme muodostuu kodin lämmön- ja sähkönkulutuksesta. Energian lisäksi kiinnostavia osoita oppilaiden kannalta ovat muun muassa ruoka ja kulutus. Ruokaosiossa voidaan käsitellä eri ruoka-aineiden osuuksien vaikutusta ruokavalion hiilijalanjälkeen. Kulutusosiota varten on luontevaa selvittää, paljonko rahaa tiettyihin tavaroihin ja palveluihin oikeastaan kuluu. Kaikkeen ei tarvitse perehtyä kerralla syvällisesti, vaan keskittyä esimerkiksi tiettyyn osioon tai jakaa tehtäviä ryhmän kesken. Laskurilla voi paitsi laskea oman ”todellisen” hiilijalanjäljen myös kokeilla millaisia tuloksia erilaiset lähtötiedot tuottavat. •

http://www.syke.fi

—–

Mitä tarkoittaa hiilijalanjälki ja mistä suomalaisten hiilijalanjälki koostuu

”Hiilijalanjälki mittaa tuotteen, palvelun tai toiminnan elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt.” (Lähde: http://ilmasto-opas.fi, Kestävät kuluttajavalinnat).
Kasvihuonekaasupäästöt voimistavat ilmastonmuutosta. Hiilijalanjälki ei mittaa kaikkia ympäristövaikutuksia mutta sen avulla voi tarkastella omien valintojen yhteyksiä maailmanlaajuiseen ympäristömuutokseen.
Suomalaisten kulutuksen hiilijalanjälki on noin 9 tonnia vuodessa ja se on moninkertainen verrattuna useisiin kehittyviin maihin.
Tutkimusten ja selvitysten mukaan asumisessa, syömisessä ja liikkumisessa kansalaiset voivat omilla valinnoillaan jopa puolittaa hiilijalanjälkensä
Ilmastodieetti-laskurin kehitystyö vuosina 2013–2014 on osa kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman (KULTU) kokeiluhankkeita, joita rahoittaa ympäristöministeriö.

—–

Ideoita Ilmastodieetin opetuskäyttöön

Laske oma hiilijalanjälkesi Ilmastodieetti.fi -laskurilla. Miten selvitit tarvittavia tietoja? Oliko johonkin kysymykseen hankalaa vastata? Oppilaan tehtävänä voi olla myös selvittää tietoja yhteen valittuun osa-alueeseen tai kysymykseen.
Jos tuloksia esitellään koko luokalle, voidaan myös käyttää kuvitteellisia henkilöitä tai selvittää paljonko tyypillisesti suomalaisessa kodissa kuluu sähköä ja selvittää mistä saan tietoa oman kotini sähkönkulutuksesta.
Laske ruoankulutuksen hiilijalanjälkesi. Vertaa sitä vuoden aikana tarvittavien ostoskassien hiilijalanjälkeen. Kummalla on enemmän merkitystä, ostoskassin vai sen sisällön valinnalla? (Vinkki, Optikassi-tutkimuksessa on selvitetty erilaisten ostoskassien hiilijalanjälkiä)
Tehtäviin liittyviä vinkkejä opettajalle ja lisää tehtäväideoita löydät osoitteesta
www.hinku-foorumi.fi/koulut

—–

(VAS) Kaavio kuvaa keskimääräisen suomalaisen hiilijalanjälkeä. (OIK) Kolmen (kuvitteellisen) tavallisen suomalaisen perheen Ilmastodieetti-laskurilla laskettuja hiilijalanjälkiä.
TEKSTI: MARJA SALO, TUTKIJA, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS SYKE
KUVAT: YHA-KUVAPANKKI JA GRAAFIEN EKOKOTI-HANKE/SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

Jaa somessa.