Vanhempien osallisuus koulussa – mitä se voisi olla käytännössä?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vanhempien osallisuus ja mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on tärkeä osa perusopetuksen uuden opetussuunnitelman mukaista koulun toimintakulttuuria. Opetussuunnitelmassa rakennetaan osallistavaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria, jossa vanhemmat nähdään osana kouluyhteisöä ja voimavarana oppimisen ja kouluhyvinvoinnin vahvistamisessa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet antavat kehykset kodin ja koulun yhteistyölle ja vanhempien osallisuudelle. Paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee kuvata kodin ja koulun yhteistyön tavoitteet ja järjestämisen tavat. Usein paikallinen opetussuunnitelmakin määrittelee vain väljästi sen, miten yhteistyötä vanhempien kanssa tehdään ja miten vanhemmat ovat osallisina kouluyhteisössä. Mitä vanhempien osallisuus koulun arjessa voisi tarkoittaa? Seuraavaan on koottu Vanhempainliiton vinkkejä ja esimerkkejä vanhempien osallisuudesta: Avataan uuden opetussuunnitelman keskeisiä asioita vanhemmille. Jotta vanhemmat voivat tukea lapsensa koulunkäyntiä, heidän on tärkeä tietää, miten koulu muuttuu uuden opetussuunnitelman myötä. Avataan ja näytetään uuden opetussuunnitelman keskeisiä asioita vanhemmille. Tutustutetaan vanhempia koulun arkeen ja siihen, miten kouluissa tänä päivänä opiskellaan. Vaikka opetussuunnitelma löytyy usein koulun verkkosivuilta, se ei aukea vanhemmille lukemalla.

Käydään vanhempien kanssa keskustelua koulun arvoista. Yhteinen arvopohdinta luo perustaa kodin ja koulun yhteiselle kasvatustyölle. Avataan vanhemmille koulun arvopohjaa ja arvojen näkymistä koulun arjessa, opettajan työssä ja oppilaiden toiminnassa. Käydään vanhempien kanssa keskustelua yhteisistä arvoista ja niiden merkityksestä kodin ja koulun yhteistyössä ja lasten kasvatuksessa.

Perustetaan kouluun toimiva vanhempainyhdistys. Uusi opetussuunnitelma edellyttää, että kouluissa tuetaan vanhempien keskinäistä vuorovaikutusta ja verkostoitumista. Jos koulussa ei ole vanhempainyhdistystä, nyt se kannattaa perustaa. Jos koulun vanhempainyhdistyksen toiminta on hiipunut, nyt on hyvä hetki herättää se henkiin.

Vanhempainyhdistystoiminta on osa kodin ja koulun yhteistyötä. Se antaa foorumin vanhempien toiminnalle ja vahvistaa vanhempien osallisuutta ja yhteistyötä/vertaisuutta kouluyhteisössä.

Otetaan vanhemmat mukaan kehittämään koulun toimintaa. Suunnitellaan ja kehitetään koulun toimintaa koko kouluyhteisön voimin – oppilaat ja vanhemmat mukaan ottaen. Kysytään vanhempien mielipiteitä ja näkemyksiä, kun koulun toimintaa kehitetään. Otetaan vanhempia mukaan koulun työryhmiin ja hyödynnetään vanhempainyhdistystä vanhempien näkemysten kuulemisessa ja kokoamisessa.

Otetaan vanhemmat mukaan kouluhyvinvoinnin vahvistamiseen. Yhteisöllinen oppilashuolto tarjoaa valmiit rakenteet vanhempien ja oppilaiden osallisuudelle kouluhyvinvoinnin vahvistamisessa. Liikkeelle voi lähteä esimerkiksi niin, että vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan edustajat ovat koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän pysyviä jäseniä ja säännöllisesti mukana kokouksissa. Oppilashuoltoryhmässä kartoitetaan kouluyhteisön ja oppilaiden hyvinvoinnin haasteita ja etsitään yhdessä yhteisöllisiä toimintatapoja niiden ratkaisemiseksi. Vanhempainyhdistys voi koordinoida vanhempien toimintaa kouluhyvinvointityössä. Vanhempainyhdistystoiminta on perinteisesti keskittynyt kouluissa varainhankintaan. Yhteisöllisen oppilashuollon kautta vanhempaintoiminta suuntautuu vahvemmin kouluhyvinvoinnin tukemiseen.

Viestitään kodin ja koulun välillä monikanavaisesti. Viestintä on tärkeä osa kodin ja koulun yhteistyötä. Hyödynnetään Wilman tarjoamia mahdollisuuksia ja avataan koulun arkea vanhemmille esim. blogeja, twitteriä, instagramia tai facebookia hyödäntäen. Huomioidaan eri kieli- ja kulttuuritaustaiset vanhemmat kodin ja koulun välistä viestintää suunniteltaessa. Sähköisen viestinnän lisäksi kohdataan vanhempia kasvokkain kehitys- ja arviointikeskusteluissa ja vanhempainilloissa sekä muissa koulun tilaisuuksissa.

Suunnitellaan, miten uudet yläkoululaiset ja vanhemmat otetaan koulussa vastaan. Yläkouluun siirtyminen on yksi kodin ja koulun yhteistyön ’herkkyyskausista’, jolloin vanhemmat pohtivat paikkaansa lapsen koulunkäynnissä ja koulussa. Tämä kannattaa kouluissa hyödyntää ja suunnitella, miten uudet vanhemmat otetaan vastaan ja miten yhteistyötä heidän kanssaan lähdetään rakentamaan. Viestitään vanhemmille, että heitä tarvitaan yläkoulussa ja he ovat tervetulleita kouluun. Tavataan vanhempia, pidetään koulun ovet heille auki ja järjestetään vanhemmille tilaisuuksia käydä koulussa.

Tuetaan vanhempien toisiinsa tutustumista ja verkostoitumista. Yläkoulu kokoaa usein oppilaita monista alakouluista eivätkä vanhemmat tunne toisiaan. Käytetään vanhempainilloissa aikaa toisiin tutustumiseen. Tehdään vanhempainilloista vuorovaikutteisia, toiminnallisia ja vanhempia osallistavia, mikä mahdollistaa tutustumisen. Tuetaan luokan vanhempien verkostoitumista myös yläkoulussa.

Otetaan vanhemmat aktiivisesti mukaan tukemaan lastensa oppimista. Vanhemmat tukevat mielellään lapsensa oppimista, mutta eivät aina tiedä, kuinka toimia. Annetaan vanhemmille vinkkejä, miten kotona voidaan innostaa ja kannustaa lasten oppimista. Käytetään joskus kotitehtäviä, jotka edellyttävät vanhemmilta osallistumista ja joita lapset tekevät yhdessä vanhempiensa kanssa.

Hyödynnetään vanhempien osaamista ja asiantuntemusta kouluissa. Vanhemmilla on ammattiensa ja harrastustensa kautta monenlaista osaamista ja asiantuntemusta, jota voitaisiin käyttää rohkeammin kouluissa. Hyödynnetään vanhempien osaamista, tietoja ja taitoja oppilaanohjauksessa, oppitunneilla, ilmiöviikoilla, PopUp-koulupäivissä tai vieraillaan vanhempien työpaikoilla.

Ollaan vanhempiin yhteydessä erityisesti silloin kun lapsesta on hyvää kerrottavaa. Rakennetaan kodin ja koulun yhteistyötä myönteisten asioiden ja oppilaiden vahvuuksien ympärille. Ollaan kannustavia myös silloin kun oppilaalla on haasteita koulunkäynnissä.

Rakennetaan aktiivisesti kouluun toimintakulttuuria, jossa vanhemmat ovat osa kouluyhteisöä ja näkyvät koulun arjessa. Rohkaistaan ja kannustetaan vanhempia osallistumaan ja tulemaan kouluun. Madalletaan vanhempien kynnystä tulla kouluun. Pohditaan oman koulun toimintakulttuuria: onko meidän koulussa avoin, kannustava ja yhteistyöhaluinen ilmapiiri? Päästetään irti vanhasta ja kokeillaan rohkeasti uusia tapoja tehdä kodin ja koulun yhteistyötä.

Lisää vinkkejä vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön löytyy Vanhempainliiton opettajille ja koulun toimijoille suunnatulta verkkosivustolta www.vanhempainilta.fi

Tuija Metso
Erityisasiantuntija
Suomen Vanhempainliitto

Jaa somessa.

Jätä vastaus